Tuesday, January 13, 2015

प्रेम हे असं का असतं?

प्रेम हे असं का असतं?
कोणीतरी उस्फूर्तपणे प्रेम करतं
त्यात वाहवून जावंसं वाटतं
पण तसं प्रेम का फसतं?

कोणीतरी मनात आरपार रुतत असतं
तिच्याबरोबर प्रेम करता येत नसतं
तरीसुद्धा मनाला तिचंच प्रेम हवं असतं
पण मन बेईमान होण्यास तयार नसतंसागरात सरितेला लुप्त व्हायचं असतं
तिला एकजीव होऊन जायचं असतं
पण सागरास प्रेमरसात न्हायचं असतं
खारट चव सावरत जगायचं असतं

 
- सागर

No comments: